Prawo cywilne

Prawo zgodnie z definicją jest to zespół norm wydanych bądź też usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. To zespół reguł ustanowionych lub uznanych przez pewne organy państwa. Wyróżniamy różne gałęzie prawa, jedną z nich jest prawo cywilne.

Czym zajmuje się prawo cywilne ?

Prawo cywilne:

 • reguluje na zasadzie równości stron
 • reguluje stosunki osobowe oraz majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,
 • reguluje stosunki między obywatelami,
 • normuje stosunki prawne mające charakter niemajątkowy,
 • ochrania dobra osobiste obywateli.

Źródło prawa cywilnego stanowi Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku zawarta w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 wraz ze zmianami. Kodeks cywilny obejmuje np.: prawo cywilne oraz prawo rzeczowe, czy też prawo spadkowe.

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne a więc każdy człowiek i osoby prawne – czyli są to jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną jak  np. Skarb państwa, spółki z o.o. spółki akcyjne, fundacje czy kościoły, stowarzyszenia, związki zawodowe itp. Osobowość prawną można nabyć wraz z zarejestrowaniem we właściwym rejestrze sądowym.

Z prawa cywilnego wyłaniają się kolejno działy takie jak:  prawo rzeczowe , które dotyczy własności, wieczystego użytkowania, ograniczonego prawa rzeczowego  jak np. hipoteka zastaw, służebność oraz prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe, prawo rodzinne oraz opiekuńcze.

Prawo pracy:

 • reguluje stosunki na linii pracodawca- pracownik
 • opisuje sposób zawierania umowy, jej realizację warunki oraz ustanie stosunku pracy,
 • określa prawa oraz obowiązki obu stron,
 • określa wysokość wynagrodzenie,
 • określa zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

W zakresie prawa pracy ważne aby wsparcia udzielał profesjonalny radca prawny Poznań.

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy:

 • zawarcia oraz ustania małżeństwa,
 • praw oraz obowiązków małżonków,
 • relacji prawnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
 • spraw majątkowych, które dotyczą rodziny,
 • regulacji stosunków między przysposobionymi i przysposabiającymi (adopcja)
 • ustalenia władzy rodzicielskiej oraz wynikającej z tego tytułu obowiązków
 • spadku(testament bądź dziedziczenie ustawowe),
 • opieki nad osobami niepełnoprawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *