Bezstronność organu administracji

Gwarancje bezstronności

W polskim prawie administracyjnym istnieją rozmaite gwarancje i zapisy, które mają wpływać na to, aby organ administracji publicznej rozstrzygnął daną sprawę w sposób bezstronny, mając na uwadze zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes prawny obywatela. Bezstronność organu jest gwarantowana głównie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z którego wynikają normy niższego rzędu. Najważniejsze normy w tym zakresie to zasady ogólne postępowania, umieszczone właśnie w kodeksie w rozdziale I.

Wyłączenie pracownika

Pierwsza instytucją, która ma zapewniać bezstronność organu, jest wyłączenie pracownika. Warto zaznaczyć, że chodzi tu zarówno o wyłączenie pojedynczego pracownika organu, jak i jego kierownika, a także pracownika organu kolegialnego. Jeśli wyłączeniu ulegnie kierownik organu, to traci on kompetencję do podjęcia decyzji i wówczas następuje tak zwana dewolucja, czyli przeniesienie właściwości rzeczowej do podjęcia decyzji na organ wyższego stopnia. Organ ten jednakże może wyznaczyć inny podległy sobie organ do załatwienia sprawy. Jest to rozwiązanie bliźniaczo podobne do tego, jakie jest stosowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co z kolei jest normowane przepisami Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Jak można wyłączyć pracownika ?

Aby została zapewniona bezstronność organu, wyłączenie pracownika jest możliwe zarówno z urzędu, jak i na wniosek. W tym drugim wypadku strona postępowania musi uprawdopodobnić, że dany pracownik nie wykonywałby swoich czynności w sposób bezstronny. To ważne, ponieważ zwalnia to stronę od obowiązku ścisłego udowodnienia czegoś, co właściwie miałoby miejsce dopiero w przyszłości.

Z kolei z urzędu pracownik ulega wyłączeniu na przykład w sprawie, w której wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne. Tak samo będzie wyłączony w sprawie, która dotyczy interesów majątkowych jego kierownika, albo jego małżonka lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia.