Prawo cywilne

Prawo zgodnie z definicją jest to zespół norm wydanych bądź też usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. To zespół reguł ustanowionych lub uznanych przez pewne organy państwa. Wyróżniamy różne gałęzie prawa, jedną z nich jest prawo cywilne.

Czym zajmuje się prawo cywilne ?

Prawo cywilne:

 • reguluje na zasadzie równości stron
 • reguluje stosunki osobowe oraz majątkowe pomiędzy podmiotami prawnymi,
 • reguluje stosunki między obywatelami,
 • normuje stosunki prawne mające charakter niemajątkowy,
 • ochrania dobra osobiste obywateli.

Źródło prawa cywilnego stanowi Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku zawarta w Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 wraz ze zmianami. Kodeks cywilny obejmuje np.: prawo cywilne oraz prawo rzeczowe, czy też prawo spadkowe.

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne a więc każdy człowiek i osoby prawne – czyli są to jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną jak  np. Skarb państwa, spółki z o.o. spółki akcyjne, fundacje czy kościoły, stowarzyszenia, związki zawodowe itp. Osobowość prawną można nabyć wraz z zarejestrowaniem we właściwym rejestrze sądowym.

Z prawa cywilnego wyłaniają się kolejno działy takie jak:  prawo rzeczowe , które dotyczy własności, wieczystego użytkowania, ograniczonego prawa rzeczowego  jak np. hipoteka zastaw, służebność oraz prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo pracy, prawo handlowe, prawo rodzinne oraz opiekuńcze.

Prawo pracy:

 • reguluje stosunki na linii pracodawca- pracownik
 • opisuje sposób zawierania umowy, jej realizację warunki oraz ustanie stosunku pracy,
 • określa prawa oraz obowiązki obu stron,
 • określa wysokość wynagrodzenie,
 • określa zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

W zakresie prawa pracy ważne aby wsparcia udzielał profesjonalny radca prawny Poznań.

Prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy:

 • zawarcia oraz ustania małżeństwa,
 • praw oraz obowiązków małżonków,
 • relacji prawnych pomiędzy rodzicami a dziećmi
 • spraw majątkowych, które dotyczą rodziny,
 • regulacji stosunków między przysposobionymi i przysposabiającymi (adopcja)
 • ustalenia władzy rodzicielskiej oraz wynikającej z tego tytułu obowiązków
 • spadku(testament bądź dziedziczenie ustawowe),
 • opieki nad osobami niepełnoprawnymi.

Dziedziczenie długów przez małoletnich

Otrzymanie spadku to nie zawsze pozytywna informacja. Zdarzają się sytuacje, kiedy w skład masy spadkowej wchodzą same pasywa lub też jest ich całkiem sporo. Wraz ze śmiercią zadłużonego jego długi zostają odziedziczone przez rodzinę. Niestety ujemny majątek spada także na małoletnie dzieci.

Dopilnowanie formalności

W przypadku odziedziczenia ujemnego spadku można go odrzucić. Należy to zrobić notarialnie albo za pośrednictwem Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego. Skorzystanie z usług notariusza znacznie przyspieszy sprawę. Trzeba pamiętać o jednej istotnej rzeczy, a mianowicie kiedy osoba dorosła odrzuci spadek, stanie się on własnością jego dzieci, w tym także niepełnoletnich. W celu odrzucenia spadku także przez małoletnich, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego o zezwolenie na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o woli odrzucenia spadku. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu można w imieniu najmłodszych spadek odrzucić. Najkrótszą wówczas drogą także będzie notariusz.

Ustawowe pół roku

Na odrzucenie spadku jest ustawowe pół roku. Kolejna osoba, której majątek przypadnie, znowu ma okres półroczny na jego odtrącenie. I tak sprawy przedstawiają się aż do ostatniego spadkobiorcy. Bardzo często zdarza się, iż rodziny nie mają świadomości o istnieniu zobowiązań jakie pozostawia po sobie zmarły. Najczęściej dowiadują się w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, kiedy zgłaszają się do nich wierzyciele. Na szczęście w przypadku osób małoletnich nie ma możliwości, aby odziedziczyli oni ujemny spadek. Osoby niepełnoletnie dziedziczą bowiem tylko i wyłącznie z dobrem inwentarza. W przypadku kiedy rodzicom umknie ten półroczny okres i tak nie dojdzie to przykrych konsekwencji. Sprawę będzie wówczas wyjaśniał komornik. Potrwa ona znacznie dłużej i formalności będzie więcej. Dlatego dobrze jest zadbać o swoje interesy zanim dojdzie do takiej sytuacji.

Z kolei w sytuacji, kiedy w masie spadkowej znajdują się jakiekolwiek aktywa, sąd rodzinny nie wyrazi zgody na jego odrzucenie w imieniu dziecka.

Prawo Unii Europejskiej

Pojęcie prawa ma wiele znaczeń, zwykle interpretujemy go jako zbiór norm postępowania na terenie danego kraju, który jest ustalony przez władze państwowe z uwzględnieniem norm zwyczajowych. Według jurysty rzymskiego „Prawo jest tym, co jest dobre i słuszne”.Pojęcie prawa można rozumieć na dwóch płaszczyznach jak : podmiotowej oraz przedmiotowej.

 • Pojęcie prawa w znaczeniu podmiotowym – jest to zbiór uprawnień jednostki, który służy do zabezpieczenia jej interesów.
 • Pojęcie prawa w znaczeniu przedmiotowym – to zbiór norm prawnych oraz  norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami.

Normy prawne

Normy prawne z języka łacińskiego – norma – reguła, przepis, czyli wzór postępowania w danej sytuacji np. rodzice powinni zameldować dziecko natychmiast po urodzeniu. W przypadku nie przestrzegania tej normy rodzicom grozi grzywna. Normy prawne zawierają nakaz, zakaz bądź dozwolenie.

Prawo Unii Europejskiej

To zbiór aktów stworzonych w ramach przepisów UE,, reguluje stosunki między państwami, które należą do Unii Europejskiej oraz obowiązujące w państwach członkowskich.

Głównymi źródłami prawa UE są:

1. pierwotne prawa wspólnotowe – są one stanowione bezpośrednio przez państwa członkowskie. Są częścią prawa międzynarodowego a także mają pierwszeństwo przed prawami wtórnymi. Na prawo pierwotne składają się również traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i UE wraz z protokołami ioraz aneksami, traktaty akcesyjne.

2. wtórne prawa wspólnotowe – jest one stanowione przez instytucje Unii na podstawie a także w granicach wyznaczonych przez prawo pierwotne. Na prawo pierwotne składają się także  Rozporządzenia czy decyzje, dyrektywy oraz opinie i zalecenia.

Innymi źródłami prawa Unii Europejskiej są umowy międzynarodowe zawarte przez UE  z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Prawo UE dzieli się na :  „pierwotne” oraz „wtórne”. Traktaty (prawo pierwotne) są podstawą i głównymi zasadami wszystkich działań Unii Europejskiej.

Prawo wtórne , to takie które obejmuje rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje – ma ono charakter pochodny w stosunku do zasad oraz celów wyznaczonych w traktatach.